Nguyễn Thị Bích Vân
 • Nguyễn Thị Bích Vân
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0903235376
 • ntbvan0808.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Vật lí
Lê Thanh Bình
 • Lê Thanh Bình
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0961339337
 • ltbinh2209.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Vật lí
Võ Hữu Tâm
 • Võ Hữu Tâm
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0328194152
 • vhtam1312.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Vật lí
Trần Thị Thùy Dung
 • Trần Thị Thùy Dung
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0901915422
 • tttdung1003.llkt@kontum.edu.vn
Phan Thị Bích Phượng
 • Phan Thị Bích Phượng
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0935579949
 • ptbphuong0902.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Vật lí
Hồ Thị Mỹ Hoa
 • Hồ Thị Mỹ Hoa
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0932445781
 • htmhoa2203.llkt@kontum.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0967850009
 • ntthoa1405.llkt@kontum.edu.vn
Lê Xuân Thành
 • Lê Xuân Thành
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0988156369
 • lxthanh1508.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Công nghệ
Lê Hoàng Thảo Vy
 • Lê Hoàng Thảo Vy
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Nhân viên TB-TN
 • 0935927488
 • lhtvy2108.llkt@kontum.edu.vn