• Nguyễn Ngọc Duyệt
 • Lãnh đạo trường
 • Hiệu trưởng
 • 0914199152
 • Thạc sĩ Toán
Lê Minh Hoàng
 • Lê Minh Hoàng
 • Lãnh đạo trường
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0905459779
 • lmhoang0708.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ QLGD
Đỗ Thanh Diễn
 • Đỗ Thanh Diễn
 • Lãnh đạo trường
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0905207159
 • thanhdienkt@gmail.com
 • Thạc sĩ Toán