• Nguyễn Ngọc Duyệt
  • Lãnh đạo trường
  • Hiệu trưởng
Lê Minh Hoàng
  • Lê Minh Hoàng
  • Lãnh đạo trường
  • Phó Hiệu trưởng
  • lmhoang0708.llkt@kontum.edu.vn
Đỗ Thanh Diễn
  • Đỗ Thanh Diễn
  • Lãnh đạo trường
  • Phó Hiệu trưởng
  • thanhdienkt@gmail.com