Đoàn Tuấn Anh
 • Đoàn Tuấn Anh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí thư
 • 0333778002
 • dtanh2608.llkt@kontum.edu.vn
Lê Xuân Thành
 • Lê Xuân Thành
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư
 • 0988156369
 • lxthanh1508.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Công nghệ
Phạm Thị Bảo Châu
 • Phạm Thị Bảo Châu
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư
 • 0905166069
 • ptbchau2110.llkt@kontum.edu.vn