Phan Thị Huỳnh Như
 • Phan Thị Huỳnh Như
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0902140807
 • pthnhu2909.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Địa lí
Dương Đức Trí
 • Dương Đức Trí
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0982789836
 • ddtri1004.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Lịch sử