Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Tổ Hóa học
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0888550479
 • ntmngoc1504.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Hóa học
Đoàn Thị Thanh Huyền
 • Đoàn Thị Thanh Huyền
 • Tổ Hóa học
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0985823700
 • dtthuyen2309.llkt@kontum.edu.vn
Trương Thị Diện
 • Trương Thị Diện
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0905971114
 • ttdien2612.llkt@kontum.edu.vn
Cao Thị Kim Ngân
 • Cao Thị Kim Ngân
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0942501554
 • ctkngan1408.llkt@kontum.edu.vn
Lê Thị Hòe
 • Lê Thị Hòe
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0338028766
 • lehoeyahoo@gmail.com
Nguyễn Thị Hân
 • Nguyễn Thị Hân
 • Tổ Hóa học
 • Nhân viên TB-TN
 • 0986515079
 • hankt1506@gmail.com