• Nguyễn Thị Nguyệt
 • Tổ Ngữ văn
 • GV
 • Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Tổ Ngữ văn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0378968042
 • nttrang2001.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Bùi Thị Thanh Thảo
 • Bùi Thị Thanh Thảo
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0386126726
 • bttthao1211.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Lê Thị Phương Thuý
 • Lê Thị Phương Thuý
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0334533103
 • ltpthuy1612.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Chung
 • Nguyễn Thị Chung
 • Tổ Ngữ văn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0378101148
 • ntchung0407.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Võ Thị Ngọc Trâm
 • Võ Thị Ngọc Trâm
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0972437899
 • vtntram1310.duytan@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
 • Nguyễn Thị Dịu Huyền
 • Tổ Ngữ văn
 • GV