Lê Thị Thúy Vy
 • Lê Thị Thúy Vy
 • Tổ Tiếng Anh
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0905054699
 • lttvy0112.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tiếng Anh
Lê Thị Hiền
 • Lê Thị Hiền
 • Tổ Tiếng Anh
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0935149024
 • lthien0810.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tiếng Anh
Đoàn Thị Ngọc Thảo
 • Đoàn Thị Ngọc Thảo
 • Tổ Tiếng Anh
 • Giáo viên
 • 0948717686
 • dtnthao0105@gmail.com
 • Cử nhân Tiếng Anh
Tạ Phúc Hưng
 • Tạ Phúc Hưng
 • Tổ Tiếng Anh
 • Giáo viên
 • 0904271635
 • taphuchung@ymail.com
 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Y Thị Thúy Ngà
 • Tổ Tiếng Anh
 • Giáo viên
 • 0969189878
 • yttnga0210.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Tiếng Anh