Phạm Thị Bảo Châu
 • Phạm Thị Bảo Châu
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0905166069
 • ptbchau2110.llkt@kontum.edu.vn
Lê Thị Kim Lin
 • Lê Thị Kim Lin
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0365148190
 • ltklin1010.llkt@kontum.edu.vn
Nguyễn Anh Khoa
 • Nguyễn Anh Khoa
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0905156145
 • anhkhoa2811@gmail.com
Nguyễn Thị Thực
 • Nguyễn Thị Thực
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Nhân viên TB-TN
 • 0975483461
 • ntthuc2107.llkt@kontum.edu.vn