Dương Đức Trí
 • Dương Đức Trí
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0982789836
 • ddtri1004.llkt@kontum.edu.vn
 • Ths. Lịch sử
Huỳnh Thị Thanh Hương
 • Huỳnh Thị Thanh Hương
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0914222996
 • htthuong2805.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Lịch sử
Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0388624354
 • nthvan2212.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Lịch sử
Nguyễn Thị Nhị Huyền
 • Nguyễn Thị Nhị Huyền
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0986357064
 • ntnhuyen1108.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân GDCT
Ngân Thị Hằng
 • Ngân Thị Hằng
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0793520202
 • nthang2208.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân GDCT