THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG VÀ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024